Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Signalungdom övar på Fårö

Signalungdomar från hela landet har under en dryg vecka genomfört kursen Operation Samverkan. De ryckte in på Ledningsregementet i Enköping för några dagars planering och utbildning, för att därefter omgruppera till Fårö där en bas byggdes upp på kursgården. Under några intensiva dagar övade de att upprätta ledningsplatser samt radioförbindelser över långa avstånd genom att använda relästationer.

Ungdomarna använde materiel från Ledningsregementets förband, i stort sett samma materiel som svenska soldater använder vid insatser runt om i världen. Elever från kurserna för sambandspersonal till hemvärnet som pågick på kursgården fick därmed tillfälle att bekanta sig med, bland annat, fordon, datorstöd och satellitkommunikation som inte finns inom hemvärnet.       

Kurserna på Fårö besöktes av Förvarsmaktens Ledningssystemchef, General Lena Hallin, tillsammans med Överste Stefan Hallén från Frivilligavdelningen. De följde utbildning under några dagar och kunde konstatera att utbildningen genomfördes med god kvalitet och att elevernas olika bakgrund och breda kompetens kom väl till godo.

Stabs- och sambandsgruppchefer utbildas på Fårö

Nu har kurserna på Fårö pågått några dagar. På kursen för stabs- och sambandsgruppchefer har de 14 tappra eleverna vässat gamla och nyvunna kunskaper på olika sambandsmedel och ledningssystem. FRO och Lottakåren har ett gemensamt uppdrag att utbilda stabs- och sambandsgruppchefer till hemvärnets kompanier. De har en viktig roll i stabsarbetet på kompaniet och måste behärska både sambandsmedel och expeditionstjänst.

På Fårö pågår även grundutbildning för ledningssystembefäl samt kurser för stabsmedlemmar och betjäningspersonal. Tillsammans ger kurserna ökad förståelse och bättre kunskaper för att kunna arbeta och verka i respektive hemvärnsförband.    

Kurserna besöktes av Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten och chefen för infostaben överste Pär Zachariasson. De fick en god inblick i samtliga kurser och kunde efter besöket konstatera att utbildningen och verksamheten inte bara handlade om radio och teknik, utan även om stabsarbete och planering. 

Sommarens kurser i Höllviken

Nu pågår sommarens kurser på Falsterbo kursgård. Nästan 100 elever deltar i 7 kurser av olika längd, från 4 dagar upp till två veckor för att öka sin kunskap och förmåga att verka inom sina respektive uppdrag.

En kurs som är ny för året är en instruktörskurs i sambandstjänst. De som går denna kurs ska bli instruktörer i FRO:s kursverksamhet, men även kunna vara med på hemvärnets övningar och kurser. Det finns ett stort behov av nya instruktörer i verksamheten och FRO ser gärna att fler söker sig till denna utbildning.       

Det finns två kurser som behandlar IT-säkerhetsfrågor, en för personal i hemvärnet och en för dem som ska verka i samhällets krisberedskap. I krissituationer och andra tillfällen när mer eller mindre tillfälliga ledningsplatser används, är det viktigt att de jobbar i den miljön har en stor kunskap om de risker som kan finnas i tillfälligt uppbyggda strukturer. Därför är dessa kurser viktiga.   

För sambandspersonal i hemvärnet genomförs dels en grundkurs och dels en kurs i Ra 180 och PC-Dart. För personal samhällets krisberedskap genomförs en grundkurs och en kurs för sambandsledare, de senare ska efter genomförd utbildning kunna leda upprättande och betjäning av tillfälliga ledningsplatser där så kan behövas.  

Kurserna besöktes av överste Lars Hammarlund från Försvarsmaktens Högkvarter som under en dag bekantade sig med såväl elever som utbildningen. Han kunde konstatera att det var en stor bredd på elevernas kompetens och att utbildningen genomfördes med god kvalitet.

Ungdomsutbildning på hög höjd

I helgen avslutas kursen Ledningssystem Ungdom på Ledningsregementet i Enköping. Ungdomar, både tjejer och killar från hela landet har under några dagar fått bekanta sig med de sambands- och ledningssystem som används inom Försvarsmakten. De har upprättat länkförbindelser och programerat växlar, de har lärt sig använda olika radiosystem och har gjort radiorekognosering för att se hur lång räckvidd de har.

En av veckans höjdpunkter var när kursen fick pröva på att klättra i torn. Efter inledande säkerhetsgenomgång följde klättring i ett torn på regementsområdet. Momentet avslutades med att eleverna fick repellera ner från 20 meters höjd på tornets utsida.     

Ungdomsverksamheten i FRO ger ungdomarna en inblick i och kunskap om sambands och ledningssystem inom totalförvaret. De kunskaper som eleverna fått på denna kurs kan fördjupas på kommande teknikkurser. Vill du vara med? Kontakta FRO!

Frivilliga övade med blivande officerare

Det är omväxlande väderförhållanden. Ena dagen ligger solen starkt på den sörmländska kusten, andra dagen är klimatet betydligt kyligare. Under denna period hade kadetterna från officersprogrammet vid Karlberg sin slutövning, det sista som återstod innan examen.

Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna bidrog med transport-, underhålls-, sjukvårds-, lednings- och logistikstöd under övningen SYNTES 2015 som bedrevs i Nyköping den 11-16 juni. Kadetterna med inriktning av marin, luft och mark deltog i olika spår under övningen, som bedrevs inom kompanis ram som en försvarsgemensam övning mellan vapengrenarna. Tillsammans skulle man lösa en rad olika uppgifter i närområdet, samt öva befälsföring. 

Ledningsstöd i kompanistaben
Strax innan flyg- och markstaberna upprättades ryckte stabsassistenter och signalister in, med en omfattande erfarenhet från olika typer av stabsverksamhet. Både från placering i hemvärnet och från annan stabsverksamhet i Försvarsmakten. Tillsammans med kadetterna skapades en struktur för flödet av inkommande och utgående meddelande, expeditionshantering. Rutiner inom staben skärptes och ökade i takt med att kadetterna övade under tid för att få in en vana att öva i stabsmiljö.

Kadett Erik Storckenfeldt, var sambandschef under övningen:
– Samarbetet med hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna har funkat kanon under övningen. Från mitt perspektiv har jag särskilt uppskattat den genuina viljan att lösa problem som vi har stött på under övningen. Genom uppfinningsrikedom och ödmjukhet har det mesta löst utan friktioner.

Under övningen användes bland annat Radio 180 med anslutning till Försvarsmaktens telesystem som stridsledningsnät. En erfarenhet som välkomnades av sambandspersonalen från hemvärnet. 
– Det är väldigt intressant att få insikt i andra sambandssystem som vi annars inte har tillgång till i våra hemvärnsförband, säger fänrik. Christer Wiklund, som annars är stabs- och sambandsgruppchef i hemvärnet, och fortsätter: ”Det är också roligt att öva i ett större sammanhang. Där man övar olika funktioner och vapengrenar tillsammans med varandra. Övningen för oss är också en möjlighet att öva under längre tid.”

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök