Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Länsstyrelsen i Skåne tar ett viktigt steg

skaanelowPlötsligt händer det! Nej detta är inte reklam för Triss, det en intervju med beredskapsdirektören Marcus Björklund på Länsstyrelsen i Skåne.  Det som händer i Skåne är ett rätt och stort steg i totalförsvarets utveckling och för alla frivilliga försvarsorganisationer. Fro.se for till Malmö för att ta reda på mer.

Vi far från minus fem till plus 13 grader. Från Stockholm till Malmö. Från vinter till vår. I Länsstyrelsen i Skånes lokaler på Södergatan bjuds det på kaffe med bulle och Marcus Björklund berättar om man genomför en uppdatering av frivilligorganisationer i Skåne.

- Vid kris, höjd beredskap och krig ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet i länet. Detta projekt som vi startade upp i höstas är ett led i totalförsvarsplaneringen.

Beredskapsdirektören berättar att det var många tankar som tog fart efter alla bränder i somras.

- Vi insåg att vi har väldigt mycket att lära av arbetet i samband med släckningsarbetet. Hur ser de frivilliga resurserna ut? Var ska alla vända sig? Hur organisera alla frivilliga?, säger Marcus Björklund.

Före jul skickade Länsstyrelsen ut frågor till alla frivilliga försvarsorganisationer i länet om vad de gör och hur de är organiserade. Målet är att få koll på frivilligorganisationernas intresse, resurser och deras förmåga att hjälpa.

Text: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Utbildning i IT-säkerhet

Sverige är under attack. Aldrig någonsin har det varit så mycket försök till attacker som under 2018. Mörkertalet är troligen också stort. Det är inte bara myndigheter och företag som behöver vara medvetna och jobba proaktivt. Svensk samhällets IT-säkerhet påverkas i högsta grad även av den utrustningen du har hemma som privatperson.

FRO genomför två kurser, en för den som har ett uppdrag inom samhällets krisberedskap och en för den som har en placering i hemvärnet. Båda ger god insyn och övergripande kompetens inom området. De ger kännedom om våra IT-näts brister och troliga risker samt ger kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot hot.

Seminarium för ledningsystemchefer i hemvärnet

S6Helg 0545Årets seminarium för ledningssystemchefer (chef S6) i hemvärnet samlade 30 deltagare som representerade 26 av hemvärnet bataljoner och genomfördes på Hemvärnets stridsskola (HvSS), De var alla mycket nöjda med mötet och anser att det är ett viktigt forum för dialog och information i S6-ledet.

Överste Roger Nilsson, som är chef för Rikshemvärnsavdelningen, höll ett mycket uppskattat föredrag där han gav en positiv bild av hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna framåt. Han berättade om den nya organisationen för avdelningen som nu får ansvaret för de regionala staberna samt informerade om ny materiel, bland annat det försvarsmaktsgemensamma radiosystemet TGR. Avslutningsvis uppmanade han alla hemvärnssoldater att bära uniform på jobbet den 29 maj, som är hemvärnets födelsedag.

Hemvärnets stabsstödssystem IS HV är under införande, även om processen tagit lång tid. Erfarenheter har samlats från Geltic Bear och tillsammans med ny funktionalitet arbetats in i metodanvisningarna. Några kommande nyheter presenterades. Den sedvanliga uppdateringen av signalskyddsbehörigheter genomfördes på uppdrag av TSS och berörde även den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 1 april 2019. FM Broadcast (FMB) kommer på sikt till hemvärnet. Det förevisades på seminariet  som fick en första inblick i systemet som kommer att tilldelas bataljonsstaberna.

Ett huvudtema för seminariet var hur vi ska få sambandet att fungera bättre. Vi upplever ibland att det inte fungerar som vi vill. Ett antal förbättringsområden identifierades. Ofta finns det brister i materielen som medför att sambandet inte kan övas ”på riktigt”. Mobiltelefon och Rakel används för mycket, vilket begränsar behovet, och därmed, vikten av de sambandsresurser som förbanden har. Några bataljoner saknar förberedda stabsplatser och därmed förberedda sambandslösningar. FRO och HvSS kommer att jobba vidare med frågan.  

Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning dryga ett år på nacken

gaborI drygt ett år har Totalförsvarsavdelningen i Försvarsmakten verkat. Vi tog pulsen på brigadgeneral Gabor Nagy, som är chef för avdelningen i Högkvarteret.

Det är inte varje dag som Försvarsmakten startar upp helt nya avdelningar, men tiderna förändras och nu fokuseras alltmer på totalförsvaret. Avdelningen har tre sektioner; en för totalförsvarsfrågor, en för friviligverksamhet och en för hållbarhets- och miljöfrågor.

- Det stämmer. Min huvuduppgift blir att försöka strukturera var respektive fråga och verksamhet bör höra hemma så att vi får ordning på alla bidrag och att de tillsammans skapar en struktur och styrka i totalförsvaret.

Avdelningen är en del av Ledningsstaben inom Försvarsmakten och ska leda och utveckla de ovan nämna tre verksamheterna i hela myndigheten.

- Vi är ”bryggan” över mot det civila försvaret och utvecklar kontaktytor kanske i första hand mot MSB men även gentemot andra beredskapsansvariga myndigheter.

Idag ser vi ett ökat behov av de frivilliga försvarsorganisationerna i samhället, både civilt och militärt. Är det något du märkt?

- Behovet av frivilligverksamhet har definitivt ökat under de senaste åren. Vi har en annan situation nu än vi hade för ett decennium sedan. Vi ska förstärka vårt nationella försvar och här är folkförankringen och frivilligverksamheten, som en del av den, en synnerligen viktig tillgång. Utöver detta ska nu också frivilligorganisationerna fylla många tusen platser inom Försvarsmakten, i huvudsak inom hemvärnet. Våra totalt 18 frivilligorganisationer har  viktiga uppgifter att fylla i vårt totalförsvar.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Försvarsmakten

Läs mer...

Utbildning för sambandspersonal i samhällets krisberedskap

civil18LUtvecklingen av det nya Totalförsvaret pågår samhället frågar efter resurser från de frivilliga försvarsorganisationerna. Det ger FRO stora möjligheter till utveckling mot nya uppdrag och uppgifter. Sommarens kurser för sambandspersonal till samhällets krisberedskap finns nu i Utbildningskatalogen.

En ny befattning i år är Sakkunnig Ledningsstöd och Samband. Syftet är att FRO ska erbjuda samhället en förstärkningsresurs för bistånd till aktörer som myndigheter eller räddningsledare med kunskap för att befintliga lednings- och sambandssystem ska kunna användas optimalt vid större samhällsstörning som t.ex. en omfattande skogsbrand. Sakkunniga i FRO kommer att ingå i ett nätverk för att utveckla kunskaperna, dela med sig av färdigheter och följa utvecklingen och behoven hos myndigheterna.

För att få gå kurserna måste du vara fri att teckna avtal med FRO så att vi skall kunna säkerställa din tillgänglighet. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas och krigsplaceras. Du måste kunna delta i årliga övningar samt vid samhällsstörningar kunna vara hemifrån under flera veckor. Du måste ha social kompetens för arbete i team med obekanta människor, samt god fysisk förmåga och uthållighet för ett pressat arbete under längre tid (veckor). Du måste vidare ha god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift samt god vana att arbeta med datorstöd.

Samtliga tre kurser går på Falsterbo kursgård i Höllviken. Ansökan sker i FRO Utbildningskatalog, länkar nedan. Sista dag för ansökan är 30 april. Du kan låta familjen följa med till kursgården till en rimlig kostnad (410 kr per dygn för helpension för vuxen, 205 kr för barn under 12 år).

GU Sambandsoperatör 15 – 28 juli
GU Sambandsoperatör är en grundutbildning för dig som ska ingå i en sambandsenhet på en länsstyrelse eller i en kommun. Den är även lämplig för  sambandsoperatörer i FRG. Kursen ger en bred förmåga att tjänstgöra vid en stab eller ledningsplats. Kompetensområden är meddelandehantering, analog lägestjänst samt stabsarbete. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att sända och ta emot meddelande på olika sambandsmedel, vara med att bygga och betjäna upp en ledningsplats eller att vara ansvarig för att föra lägeskartan.

GU Sambandsledare 15 – 28 juli
Sambandsledaren leder en sambandsenhet och ska tillsammans med uppdragsgivaren planera för övningar och skarpa insatser. Sambandsledaren ska ha kompetens inom ledarskap samt planering av sambands- och ledningssystem. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att du skall komma med förslag till en sambandsplan vid en insats, kunna visa personalen vid hemtjänsten i en mindre kommun hur en Rakel terminal fungerar, du skall göra upp ett arbetsschema för din sambandsenhet vid en större civil övning.

GU Sakkunnig Samband 15 – 21 juli
Sakkunnig Ledningsstöd och Samband är en ny roll som ska kunna bistå myndighet eller räddningsledare med kunskap så att befintliga lednings- och sambandssystem kan användas optimalt. Sakkunniga bildar inom FRO en kompetenspool. I kursen ingår samhällets organisation och hantering av svår samhällsstörning eller höjd beredskap och krig samt rutiner och arbetsformer i en stab med lägestjänst och informationssäkerhet. Exempel på kompetensområden är optimering av befintligt Rakelsystem med funktioner och samverkansmöjligheter, föreslå alternativa sambandsmedel såsom satellit- och kortvågssystem, eller hjälpa till med IT-säkerhet och datakommunikation.

Som Sakkunnig krävs det att du med kort varsel kan bistå en stab som är under ett expansivt skede där du måste ha god förmåga att under press analysera sambandsbehovet på kort och lång sikt och presentera alternativa lösningar. Du skall kunna hjälpa staben att hitta kompetenta förstärkningsresurser och förstärkningsmateriel utifrån ledningens beslut.

Sommarkurser för Signalungdom

ungdom15Är du nyfiken på Försvarsmakten och vill lära dig mer om radiokommunikation? Då har Signalungdom kursen för dig. Du får tillbringa två spännande veckor på Ledningsregementet i Enköping och får pröva på det som är soldaternas vardag.

Under dagarna kommer du att ha militär klädsel (uniform). Du  bor på ett logement (delade rum) inne på regementet tillsammans med de övriga kursdeltagarna. Kursen genomförs delvis utomhus och några nätter bor vi i tält. Enklare fysisk träning genomförs vid några tillfällen.

Deltagande i kursen, inklusive mat, boende resor och alla aktiviteter är gratis. Du måste fylla 15 år under året och vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. För deltagare under 18 år fordras målsmans medgivande. Du kan enkelt bli medlem via vår webbplats.

Båda kurserna går på Ledningsregementet i Enköping 8 - 19 juli. Sista dag för ansökan är 30 april

Signalungdom Grundkurs 1947801
Kursen är till för dig som vill prova på nya saker och tycker om frisk luft. Du får prova på det militära livet och får en inblick i hur Försvarsmaktens ledningssystem fungerar. Du får lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur olika radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system (ledningssystem).

Signalungdom Fortsättningskurs 1947802
kursen är till för dig som vill lära dig mer det militära livet och får en djupare inblick i Försvarsmaktens ledningssystem. Du får en djupare inblick i hur olika radiosystem fungerar och hur dessa används i avancerade sambandssystem. Du får även kunskap om hur datorer och nätverk används för att bygga upp ett ledningssystem.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök