Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Krafttag med Molos

Den 4 november var Uffe, Patric och Ola från Molos 7 och gjorde god marknadsföring av FRO och uppdraget på kraftbranchens träff vid Margretetorps Gästis, strax norr om Ängelholm. Molos-ekipaget skådades av alla deltagare och många och intresserade frågor ställdes och besvarades. Programmet för deltagarna var, bland annat, inriktat på konceptet "Var beredd!" som handlar om krishantering där Svenska Kraftnät och PTS tagit ett gemensamt tag i utbildning och övning i krishantering för exempelvis kraftindustin.

Fler signalister till samhällets krisberedskap

Under två helger utbildas signalister för FRO:s olika uppdrag i samhällets krisberedskap. Utbildningen omfattar allmän kunskap om samhällets krisberedskap, civila signaleringsmetoder, ledningssystem och uppföljning liksom Rakel och andra sambandssystem. Efter genomförd utbildning ingår signalisterna i frivilliga förstärkningsresurser som kommuner, landsting eller länsstyrelser kan avropa när ordinarie resurser inte räcker till.   

 

Signalister till hemvärnet utbildas på Ledningsregementet i Enköping

Eleverna på årets sista kurs för signalister i hemvärnet har nu kommit halvvägs genom utbildningen när två helger av fyra är avklarade. Helgen som gick ägnades åt expeditionstjänst, TTA (täcktabell) samt linjebyggnad. Kursen genomförs på Ledningsregementet i Enköping.

Expeditionstjänsten övas genom att eleverna sitter i roller som chef, stabsassistent och signalist. Det finns inget egentligt regelverk som styr stabens expediering av in- och utgående meddelande utan det är chefen som bestämmer hur detta ska bedrivas. Det viktiga i sammanhanget är att man utöver att vara snabb även säkerställer att spårbarheten inte försummas och naturligtvis att meddelande inte försvinner. Metodiken som används på kursen är obrutet M-block. Det innebär att hela M-blocket skickas från stabsmedlemmen via expeditionen vidare till signalisten för sändning och därefter tillbaka till expeditionen för arkivering.  

FRO utbildar signalister till hemvärnet. De placeras i insatskompanier eller på andra platser i hemvärnets ledningsstruktur. Man kan bli signalist även om man saknar militär utbildning, men måste då gå en grundkurs på två veckor. Efter kompletterande utbildning kan signalisterna bli tekniker, gruppchefer eller stabsbefäl. Vill du veta med? Kontakta FRO

Sambands- och datatekniker till hemvärnet utbildades i Boden

Årets kurs för Sambands- och datatekniker till hemvärnet hölls i Boden vecka 36. En hög förkunskapsnivå gjorde det till en intressant vecka både teoretiskt och praktiskt. Huvuddelen av tiden ägnades åt materielkunskap på den sambandsmateriel som ingår i hemvärnets förband. Det handlar om allt från fälttelefonen till den nya materiel som nu är på väg ut till hemvärnsförbanden i form av intern gruppradio Ra 1183 och Ra 1031, där vi också visade programmering av dessa. PC-Dart och Ra 180 provades i I19’s permanenta lektionssal för detta.

Antennteori och praktik är en viktig del i förståelsen och kunskapen för att kunna tillverka tillfälliga antenner i de fall de ordinarie antennerna gått sönder. Detta eftersom en eventuellt trasig antenn inte bör bli gränssättande för ett förband. Ett mycket användbart byggprojekt i form av en brygga, med lysdiodindikering, för att mäta ståendevåg ingick som en del i utbildningen i lödning och kontaktpressning Bryggan kom väl till pass vid tillverkningen av tillfälliga antenner, där också referensmätning gjordes mot en professionell svepande mätutrustning.

Både datornätverk och telefonnätverk med flera växlar fanns på schemat liksom elsäkerhet och strålningsrisker. Utbildningen avslutades med ett avsnitt om elektroniska störningar, där eleverna praktiskt fick prova på att leta upp störkällor.

Boden fästning besöktes med redovisning av historien om fortens tillkomst och funktion följt av en rundvandring i fortet, där en ”avfyring” av en pjäs ingick. Ett kort besök genomfördes vid Radiobunkern, som utgör en viktig del i svensk radiohistoria. De första rundradiosändningarna i Sverige genomfördes från denna plats år 1921.

Molos på regional övning i Skövde

rsskvdeEnheter ur Molos medverkar i FFK:s årliga övning RSÖ (regional samverkansövning) som i år genomförs i Skövde. Övningen omfattar 60 deltagare varav 30 piloter från FFK vilka genomför ett stort antal flyguppdrag enligt olika scenario. Man inspekterar man kraftledningsgator och fingerade skador på dessa, men övar även uppdrag åt Trafikverket där man rekar väg från luften och dirigerar reparationsresurser på bandvagn genom skog o snår. Molos sköter sambandet till ledningscentralen där det finns en stab från olika kraftbolag, Trafikverket, Swedenresque (sjöräddning) och FAK.

FFK provar även ett system som kallas TBOS (tag bild och sänd) där man direkt från flygplanet sänder bilder till en server och därifrån kan leverera bilder direkt till uppdragsgivaren. Molos har egen inloggning till systemet och kan hjälpa till att distribuera bilder direkt till en fältstab i stort sett sekundaktuellt. Molospersonal som är passfri övas i olika navigeringsövningar med karta o kompas i samverkan med FAK.

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök

Hur blev du medlem i FRO ?