Seminarium för ledningsystemchefer i hemvärnet

S6Helg 0545Årets seminarium för ledningssystemchefer (chef S6) i hemvärnet samlade 30 deltagare som representerade 26 av hemvärnet bataljoner och genomfördes på Hemvärnets stridsskola (HvSS), De var alla mycket nöjda med mötet och anser att det är ett viktigt forum för dialog och information i S6-ledet.

Överste Roger Nilsson, som är chef för Rikshemvärnsavdelningen, höll ett mycket uppskattat föredrag där han gav en positiv bild av hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna framåt. Han berättade om den nya organisationen för avdelningen som nu får ansvaret för de regionala staberna samt informerade om ny materiel, bland annat det försvarsmaktsgemensamma radiosystemet TGR. Avslutningsvis uppmanade han alla hemvärnssoldater att bära uniform på jobbet den 29 maj, som är hemvärnets födelsedag.

Hemvärnets stabsstödssystem IS HV är under införande, även om processen tagit lång tid. Erfarenheter har samlats från Geltic Bear och tillsammans med ny funktionalitet arbetats in i metodanvisningarna. Några kommande nyheter presenterades. Den sedvanliga uppdateringen av signalskyddsbehörigheter genomfördes på uppdrag av TSS och berörde även den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 1 april 2019. FM Broadcast (FMB) kommer på sikt till hemvärnet. Det förevisades på seminariet  som fick en första inblick i systemet som kommer att tilldelas bataljonsstaberna.

Ett huvudtema för seminariet var hur vi ska få sambandet att fungera bättre. Vi upplever ibland att det inte fungerar som vi vill. Ett antal förbättringsområden identifierades. Ofta finns det brister i materielen som medför att sambandet inte kan övas ”på riktigt”. Mobiltelefon och Rakel används för mycket, vilket begränsar behovet, och därmed, vikten av de sambandsresurser som förbanden har. Några bataljoner saknar förberedda stabsplatser och därmed förberedda sambandslösningar. FRO och HvSS kommer att jobba vidare med frågan.